Obchodní podmínky

Obsah

 1. Objednávka – uzavření kupní smlouvy
 2. Dodávka zboží
 3. Ceny
 4. Platební podmínky
 5. Odpovědnost za vady, reklamace
 6. Okolnosti vylučující odpovědnost
 7. Ochrana osobních dat
 8. Závěrečná ustanovení
 9. Další informace

1) Objednávka – uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje objednávka učiněná prostřednictvím webu, telefonu, faxu, nebo emailem. Při objednávce prostřednictví webu, nebo e-mailu prodávající potvrdí kupujícímu objednávku a předpokládaný termín dodání. Není-li možné objednané zboží dodat v termínu, pokusí se prodávající, se souhlasem kupujícího, zajistit náhradu za původní zboží.

Storno objednávky ze strany kupujícího: kupující má právo stornovat objednávku, pokud prodávající není schopen objednané zboží dodat nejpozději do 7 pracovních dnů od předpokládaného termínu dodání.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů . Lhůta běží ode dne uzavření kupní smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu , jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve stejné výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Toto právo se vtahuje pouze na fyzické osoby, nikoli na firmy (včetně OSVČ), které zboží používají k obchodní nebo podnikatelské činnosti. Dodatečné změny vyfakturované objednávky zpětně nejsou možné.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od ostoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikatel ničeho povinen . Není-li dohodnuto jinak, pro podnikatelské subjekty bude zásilka ponížena o 10% z fakturované částky a 100,- bez DPH na kus objednaného zboží jako administrativní poplatek.

Storno objednávky ze strany prodávajícího: zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o náhradě za původní zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo odeslána na uvedenou adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

2) Dodávka zboží

Dodavatel-prodávající je povinen předat odběrateli zboží řádně a včas. Místo dodání je předem dohodnuté na základě potvrzené objednávky. Obvyklá doba dodání je 1 pracovní den od potvrzení objednávky. U zboží na objednávku se tato doba může prodloužit. Dojde-li k takové situaci, dodavatel informuje příjemce o termínu dodání. Předáním zboží dopravci splnil dodavatel povinnost zboží dodat. Odmítne-li bezdůvodně kupující převzít odeslanou zásilku, kupující souhlasí se smluvní pokutou až do výše 10% hodnoty zásilky.

3) Ceny

Ceny jsou stanoveny podle aktuálního ceníku dodavatele (dále jen kupní cena). Ceny dopravy jsou závislé na výběru druhu dopravy. U pneumatik Nákladních nebo speciálních mohou být, po domluvě s objednavatelem účtované dodatečné náklady na přepravu nadrozměrného zboží.

4) Platební podmínky

Odběratel je povinen zaplatit dodavateli kupní cenu řádně a včas. Není-li stanoveno jinak, je povinen odběratel zaplatit kupní cenu dobírkou, při dodání zboží. Při každé dodávce zboží vystaví dodavatel fakturu, nebo daňový doklad, který zašle odběratelovi emailem, nebo na žádost se zbožím (u pneumatik je daňový doklad upevněn fixační páskou pod štítkem s adresou). U objednávek netradičního zboží může prodávající požadovat zálohu, která bude odečtena z kupní ceny. Pro případ prodlení faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele do doby úplného uhrazení dodávaného zboží. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet dodavatele.

5) Odpovědnost za vady, reklamace

Odběratel je povinen prohlédnout zboží při převzetí od dopravce. Pokud je zjištěno poškození, například dopravou, je v zájmu odběratele zaznamenat případné poškození v přítomnosti dopravce. Odpovědnost za škody při přepravě nese dopravce. Veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním převzetí zboží odběratel stvrzuje převzetí objednaného zboží v nepoškozeném stavu. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a mohou být zamítnuty. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku způsobené používáním. Opotřebování zboží nelze považovat za vadu. Záruční doba je stanovená nabídkou, nejméně však 24 měsíců. Vady, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací na reklamačním protokolu, který je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího. V rámci reklamace vad zboží je odběratel oprávněn: požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží, nebo dodáním chybějícího zboží, požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vážných vad na zboží náleží odběrateli přiměřená sleva. Za vady vzniklé nesprávným užíváním prodávající neodpovídá. Za vady vzniklé při výrobě odpovídá výrobce.

Reklamační formulář je možné nalézt níže.

6) Okolnosti vylučující odpovědnost

Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

7) Ochrana osobních dat

Nákupem  v internetovém obchodě dobrepneu.cz poskytujete některé z  následujících osobních údajů jeho provozovateli, kterým je společnost Dobré Pneu s.r.o., Lannova 2061/8, 11000 Praha 1 (dále jen správce).

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • doručovací a fakturační  adresu
 • IČO a DIČ

Stejné údaje poskytujete i v případě registrace v internetovém obchodě. Z hlediska zpracování osobních údajů jsou případy nákupu s registrací nebo bez ní obdobné.
 

Jméno, příjmení, název společnosti, doručovací adresu a telefonní číslo využívá  správce výhradně za účelem doručení objednaného zboží. Fakturační adresu, název společnosti, IČ a DIČ pak za účelem vystavení daňového dokladu k dokončenému nákupu. E-mail je využíván pro účely  vytvoření uživatelského účtu při registraci a pro identifikaci uživatele při přihlašování na účet (emailová adresa slouží jako uživatelské jméno).

Správce uchovává výše uvedené osobní údaje po dobu 10 let. Poté budou vymazány.

Zpracování osobních údajů je prováděno zaměstnanci správce a dodavateli softwarových služeb, kteří jsou ve smluvním vztahu se správcem ve smyslu §6 zákona o ochraně osobních údajů, a jsou vázáni mlčenlivostí. Stejný smluvní typ vztahu bude mezi správcem také s možnými budoucími dodavateli softwaru a aplikací, kterých se zpracování osobních údajů může týkat.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vyžádat si informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • údaje si pomocí uživatelského rozhraní aktualizovat nebo smazat,
 • vyžádat si smazání nebo akutalizaci těchto osobních údajů zasláním emailu,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
   

6. JAK NAKLÁDÁME SE SOUBORY COOKIES?

Na e-shopu dobrepneu.cz zaznamenáváme IP adresy uživatelů, dobu pobytu na stránkách e-shopu a adresu, ze které uživatelé na e-shop přistupují. Tyto informace využíváme ke zkvalitnění našich služeb.

Pokud bychom chtěli cookies využít pro cílení reklamy nebo je poskytovat třetím stranám, udělali bychom to pouze na základě souhlasu uživatele.

Stránky našeho e-shopu lze procházet v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Pokud poskytnete svůj email za účelem odběru newsletteru (buď společně s dalšímí údaji při nákupu či registraci), bude email využíván také pro realizaci této služby. V rámci newsletteru budou zasílány pouze informace relevantní zboží a nákupu na dobrepneu.c

Všechna data obsahující osobní údaje jsou zpracovány v zemích Evropské unie, které se řídí stejným rozhodnutím Evropské komise o jejich zpracování a ochraně (GDPR).

V průběhu doby, po kterou správce zpracovává osobní údaje, vyhodnocuje software na základě informací o aktivitě uživatelů jejich „profil“, který dále slouží ke zkvalitnění a zpřesnění služeb každému uživateli.

8) Závěrečná ustanovení

Dodavatel se za všech okolností snaží všechny spory vyřešit cestou smíru. Smluvní vztahy z této smlouvy se řídí dobrými mravy a českým právem, zejména ustanovením §409 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 sb., v platném znění.

9) Mimosoudní řešení sporů se spotřebitelem

 

„V případě, že dojde mezi námi a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

9) Další informace

Místem zpětného odběru pneumatik je:

Dobré Pneu s.r.o., Nádražní 59, 38411, Netolice, ČR.

Reklamační podmínky pneumatiky
Reklamační formulář

 

© DOBRÉ PNEU 2024 by